سرمايه فكري و بازده سرمايه‌گذاري: مورد مطالعه بورس اوراق بهادار ايران
 

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، الهه رجائي، سميه روشن جورشري نويسندگان
مترجم
سرمايه فكري، سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري، نرخ بازده سرمايه‌گذاري کلید واژه
در اقتصاد مبتني بر دانش،‌ سازمانها براساس دانش زندگي مي‌كنند، در اين شرايط،‌موفق‌ترين سازمانها آنهايي هستند كه از دانش به عنوان سرمايه به نحو بهتر و سريع‌تري استفاده مي‌كنند. «روس» و همكاران او بحث مي‌كنند كه از ديدگاه استراتژيك، سرمايه فكري مي‌تواند در ايجاد و كاربرد دانش براي افزايش ارزش سازمان مورد استفاده قرار گيرد. و با توجه به دانش و كاركرد مبتني بر آن، ‌سرمايه فكري ارتقاء مي‌يابد كه نشاندهنده تعامل سيستماتيك اين دو پديده است. مقاله حاضر ارتباط بين سرمايه فكري كه براساس الگوهاي مالي اندازه‌گيري شده است را با نرخ بازده سرمايه‌گذاري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار مي‌دهد. منظور از سرمايه فكري، تلاش براي استفاده موثر از دانش موجود و دارايي‌هاي ناملموس است. روش تحقيق اين مطالعه،‌از نظر هدف كاربردي و از نظر نحو اجرا، روش توصيفي- پيمايشي براساس همبستگي است كه جهت آزمون فرضيه‌ها از آزمون t و براي برآورد پارامترها،‌ مدل رگرسيوني از روش حداقل مربعات استفاده شده است. داده‌هاي تحقيق از صورتهاي مالي حسابرسي شده موجود در آرشيو بورس اوراق بهادار تهران استفاده گرديد و سرمايه فكري براساس چهار الگوي (روش) مالي محاسبه و آزمون شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيات در دوره زماني 1383 الي 1387 نشان مي دهد كه بين سرمايه فكري و نرخ بازده سرمايه‌گذاري ارتباط معني دار وجود دارد و اين ارتباط از نظر اعتبار سنجي در سه روش اول دوم و سوم مثبت و در روش چهارم منفي است. ضمن اينكه ميزان ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه براساس الگوي مالي محاسبه شده يكسان نمي‌باشد. چکیده
مجله علمی پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار منبع
. .
صفحه اصلی  
معرفی انجمن  
هیات موسس  
هیات مدیره  
اعضای انجمن  
راهنمای عضویت  
عضویت در انجمن  
راهنمای نگارش مقالات  
اخبار  
همایشها و کارگاه ها  
گالری تصاویر  
مقالات  
تماس با ما  
 : ایمیل
  : کلمه عبور
! رمز عبور را فراموش کرده ام
 
بازدید امروز
118
بازدید دیروز
104
کل بازدیدها
452747
از چه طریقی با انجمن مهندسی مالی ایران آشنا شده اید؟
نتیجه
:: انجمن مالی اسلامی ایران
:: وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی
:: کمیسیون انجمنهای علمی ایران
Copyright 2012©Islamic Azad University