تسلیت جهت فقدان استاد فرهیخته و برجسته حوزه حسابداری و مالی  

تاریخ :    ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۵ بهمن

 بدینوسله فقدان استاد برجسته و فرهیخته کشور، جناب آقای دکتر احمد احمد پور را به کلیه دانشگاهیان کشور اعم از اساتید دوست و همکار ایشان و همچنین دانشجویان محترم ، از جمله اعضاء محترم انجمن مهندسی مالی ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان آن مرحوم، صبر مسئلت می نمائیم.

دبیر خانه انجمن مهندسی مالی ایران