مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مهندسی مالی ایران، سال 1394  

تاریخ :    ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ خرداد
گزارش برکزلری مجمع :
ارائه گزارش نماینده هیات مدیره و بازرس انجمن به اعضاء در خصوص عملکرد سال 1394
تصویب صورتهای مالی و بحث و تبادل نظر در خصوص سند راهبردی و تصویب برنامه عملیاتی سال 1395
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
بررسی میزان حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی
دبیر خانه انجمن مهندسی مالی ایران