پنجمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی برگزار گردید.  

تاریخ :    ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ فروردين

پنجمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی با حضور پر شور و فعال اساتید، دانشجویان، اعضاء انجمن و همچنین مدیران و کارشناسان نهادها، شرکتها و سازمانهای حرفه ایی فعال در بازار پول و سرمایه کشور در مورخ 1395/12/05 در مجل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با دستیابی کامل به اهداف کنفرانس برگزار گردید.

دبیر خانه انجمن مهندسی مالی ایران