کسب رتبه A توسط انجمن مهندسی مالی ایران از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  

تاریخ :    ۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر

 انجمن مهندسی مالی ایران رتبه A را در ارزیابی عملکرد انجمن ها از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد.

دریافت این رتبه را که با ارزیابی بیش از 400 انجمن علمی کشور در چهارچوب فعالیت های اساسنامه حاصل شده است، به هیئت مدیره محترم و اعضای انجمن تبریک عرض می نماییم.

 

دبیرخانه انجمن مهندسی مالی ایران