دفاع از پایان نامه و دریافت گواهی نهایی مدیریت عالی کسب و کار (DBA) توسط دانشجوی انجمن  

تاریخ :    ۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر

 

آقای محمدرضا شمس یکی از دانش پذیران دوره اول مدیریت عالی کسب و کار (DBA) انجمن مهندسی مالی ایران در تاریخ 96/9/1  موفق به دفاع از پایان نامه خود و دریافت گواهی نهایی دوره گردید.