برگزاری چهار کارگاه تخصصی همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی ایران  

تاریخ :    ۱۳۹۶ شنبه ۲۸ بهمن

برنامه های ویژه :

برگزاری کارگاه های تخصصی

1) کسب و کار حلال با رویکرد ریسک        ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30

2) Gamification                              ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30  

3) کلینیک مالی رفتاری                                            ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00

4) Fintech                                            ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00

 

هزینه هر کارگاه به ازای هر نفر :                    500/000 ریال

 

لطفا" هزینه ثبت نام را به شماره حساب 104042465 بانک تجارت، شعبه شهرک قدس کد 1040 بنام انجمن مهندسی مالی ایران، پرداخت گردد.

    شماره کارت جاری انجمن      5859837000100251

 

شماره شبا جاری انجمن : IR550180000000000104042465