کسب رتبه دوم بهره وری در میان تمام شعب بانک مهر اقتصاد توسط عضو ویژه و پیوسته انجمن در مقام ریاست شعبه (جناب آقای علی رمضانی)  

تاریخ :    ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ ارديبهشت