برگزاری چهارمین نشست علمی مالی رفتاری  

تاریخ :    ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر

 انجمن مهندسی مالی ایران چهارمین نشست علمی مالی رفتاری را با همکاری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات برگزار میکند.

موضوع : نویز در تصمیم گیری ها

تاریخ : ۲۴ آذرماه ساعت ۱۷ ال ۱۸:۳۰

مکان: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات